Центр Кліматичного Менеджменту

Центр Кліматичного Менеджменту Західноукраїнського національного
університету є структурним підрозділом навчально-наукового інституту
інноватики, природокористування та інфраструктури Західноукраїнського
національного університету в рамках реалізації міжнародного проєкту
ERASMUS+ "Синергія освітньої, наукової, управлінської та промислових
компонентів для управління кліматом та запобігання змінам клімату"
(619119- EPP -1 -2020 -1 –NL- EPPKA -2- CBHE- JP) CLIMAN.

Метою проєкту є допомога університетам Грузії та України стати
центрами для розвитку досліджень у сфері управління кліматом для
прискорення інтеграції у світовий кліматичний ринок та імплементації вимог
глобального кліматичного регулювання шляхом впровадження найкращих
європейських практик у сфері запобігання зміні клімату, адаптації до неї та
мінімізації наслідків.

Сайт проєкту:  https://climancoordinator.wixsite.com/climan

Метою діяльності Центру є:
1. забезпечення синергії освітніх, наукових, управлінських та
промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні
клімату на території країн-партнерів проєкту «CLIMAN»;

2. організація досліджень в сфері кліматичного менеджменту і
прискорення інтеграції країн-партнерів в світовий кліматичний ринок для
реалізації міжнародних вимог по кліматорегулюванню шляхом впровадження
кращих європейських практик у сфері запобігання зміни клімату, адаптації та
мінімізації наслідків кліматичних змін;

3. сприяти розвитку і зміцненню інституційного потенціалу
університетів-партнерів з метою розробки рекомендацій для промислового,
транспортного, енергетичного, аграрного, туристичного секторів економіки і
місцевих органів влади в сфері запобігання зміни клімату, адаптації та
пом'якшення наслідків;

4. модернізація навчальних програм шляхом розробки нових та
інноваційних курсів та методологій з акцентом на міждисциплінарному
пріоритеті проблеми зміни клімату.

Напрямками діяльності Центру:
1. підвищення рівня обізнаності населення щодо екологічних проблем та
наслідків зміни клімату;

2. підвищення освітнього рівня представників органів державної влади і
місцевого самоуправління, бізнесу і громадськості з питань кліматичного
менеджменту;

3. науково-методичний супровід прийняття управлінських рішень щодо
подолання кліматичних проблем та здійснення заходів з адаптації до зміни
клімату;

4. падання консалтингових послуг, котрі стосуються впровадження
кліматичного менеджменту на місцевому, регіональному та національному
рівнях, а також у всіх галузях національної економіки;

5. забезпечення збору детальних і верифікованих даних про кліматичні
зміни і викиди парникових газів;

6. проведення секторальних досліджень з оцінки ризиків, уразливості та
прогнозування зміни клімату у сферах управління водними ресурсами,
збереження біорізноманіття, лісового фонду, сільського господарства та
ґрунтів, енергетики, транспорту та інфраструктури, громадського здоров’я,
туризму і рекреації;

7. забезпечення врахування поточних і прогнозованих наслідків зміни
клімату в стратегічному плануванні на національному, регіональному та
місцевому рівні;

8. проведення аналізу впливу зміни клімату на об’єкти природної і
культурної спадщини та туристичні об’єкти, планування та реалізація
відповідних заходів для збереження цих об’єктів.

9. пропагування сучасних кліматично ощадних технологій, досягнень
науково-технічного прогресу в кліматичній безпеці,;

10. організація співпраці з науковими та освітніми закладами,
міжнародними організаціями (фондами, програмами, університетами);

11. Центр може проводити іншу, передбачену статутом університету та не
заборонену законодавством України діяльність, пов’язану із основними
напрямками діяльності Університету.

Функції Центру:
1. Проведення наукових досліджень і аналітика: діяльність Центру
спрямована на проведення міждисциплінарних досліджень і підготовку
професорсько-викладацьким складом та здобувачами вищої освіти аналітичних
матеріалів спільно з партнерами університету в розрізі конкретних тем,
пов’язаних із кліматичним менеджментом;
2. Надання інформаційно-консультаційних послуг: Центр може
надавати зацікавленим стейкхолдерам інформацію та рекомендації на основі

своїх досліджень та аналізу, допомагаючи їм приймати обґрунтовані рішення з
питань, пов’язаних із кліматичним менеджментом;
3. Сприяння міжкультурному діалогу та науковій співпраці: Центр
сприяє кращому глобальному порозумінню та міжнародній співпраці в сферах
клімату, організовуючи форуми, конференції, семінари та інші заходи, а також
співпрацюючи з іншими організаціями та установами через стажування та
участь у міжнародних проєктах;
4. Освітні інновації: діяльність Центру спрямована на сприяння
освітнім інноваціям у сфері дослідження клімату шляхом вивчення нових ідей і
підходів до вирішення складних проблем, з якими стикається сьогодні світ та їх
популяризації у професійному середовищі через створення освітніх платформ
для онлайн-курсів і дискусій.